Széchenyi család logo

Megemlékezés és tiszteteladás Magyarország Nagykövetségén Bécsben

2023-09-27

|

Gróf Széchenyi István születésnapja alkalmából megemlékezést tartottak Magyarország Nagykövetségén  Bécsben 2023. szeptember 22.-én, az eseményen Széchenyi Tímea is felszólalt.

Beszédét az alábbiakban közöljük.

Tisztelt Egybegyűltek, Kedves Vendéglátóink!
Tisztelt Hölgyek és Urak!

Gróf Széchenyi Tímea vagyok, gróf Széchenyi István testvérének Pálnak egyenesági leszármazottja.
Hatalmas megtiszteltetésként élem meg az Önök meghívását, kérem engedjék meg, hogy őszinte köszönetemet fejezzem ki a lehetőségért, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökeként.
Jelentős mérföldkőhöz érkezett Családunk. Talán megengedik, hogy ezen a csodálatos rendezvényen beszéljek a Széchenyi családról, valamint a családról elnevezett alapítványról is. Arról a kitartó, és embert próbáló munkáról, amit a család épített- és szellemi örökségének megóvása, ápolása és megőrzése érdekében végzünk.

232 évvel ezelőtt szeptember 21-én született a Legnagyobb Magyarként aposztrofált polihisztorunk, politikusunk, miniszterünk, és sorolhatnám még napestig a címeit, de én most csak egyet nyomatékosítanék: HAZAFINK!

Szinte mindenki azonosítja ezt a nevet a hazaszeretettel. Ez a legszebb szó, amit az édesanyánktól megtanultunk. Benne van a két legfontosabb, a haza és a szeretet.
Magyarországon a Széchenyi név még ma is egyet jelent a hitelességgel, hűséggel, kitartással, az innovációval és a fejlődéssel. Ezért is választotta Magyország Kormánya minden hazai- és uniós fejlesztés, támogatás elnevezésekor a Széchenyi nevet. Ez a név nem kopott el, nem lett jelentéktelen, nem fedi az emlékezet homálya.

A történelem számos történésén át fonta össze Ausztriát Magyarországgal, és így van ez napjainkban is!
Széchenyi István Bécsben született, és Oberdöblingben halt meg. Ausztria méltán büszke szülöttjére, mint ahogy Magyarország is fiára.

Mi Széchenyiek, nagy tisztelettel nézünk Ausztriára, az osztrák nemzetre, és azt reméljük, hogy Ausztria is hasonlóképpen tekint Magyarországra, a magyar nemzetre, hiszen úgy gondolom, nem véletlen egybeesés, hogy a Legnagyobb Magyar itt kezdte és itt fejezte be földi életét. Sok szálon kötődünk még ma is egymáshoz.

Gondolataim elején szeretném megemlíteni szüleit, akik az én ősszüleim is voltak. Mindkettőjük jelleme, karaktere nagy hatást gyakorolt a három Széchenyi fiúra, Lajosra, Pálra és Istvánra. Gróf Széchényi Ferenc 1777. augusztus 17-én kötött házasságot gróf Festetich Juliannával. Mindketten haladó szellemiségű, európai műveltséggel rendelkeztek és váltak nagylelkű, bőkezű mecénássá. A grófnő testvére, Festetich György alapította a keszthelyi Georgikont. Tehát ennek a két családnak együttes és vitathatlan hatása nyomán válthatott olyan briliáns elmévé, mecénássá, alkotóvá, akinek alkotásaiban, munkáiban a mai napig gyönyörködhetünk, érezhetjük jótékony eredményeit.

Az apa, gróf Széchényi Ferenc az alábbi gondolatot hagyta örökül, amikor búcsúzott az árnyékvilágtól: „Légy tudatában értékeidnek”. Ilyen erőteljes hatásokkal indult el István a szülői házból.

Hogyan gondolkodott és adott példát számunkra gróf Széchenyi István?
Mit tanultam én magam tőle, az általa véghez vitt tettek alapján, vagy írott gondolatai tanulmányozása során?

Az első, hogy nem szemlélhetjük passzívan, csak magunkra gondolva a minket körülvevő világot! Minden lehetősége adott volt arra, hogy a világtól elvonulva, háborítatlanul, kényelemben élje le életét, másokkal nem törődve. Ő még sem így cselekedett. Hanem önmagát nem kímélve, lehetőségeit mások javára használva, anyagi áldozattól nem rettenve, tette a jót, a hazájáért és népéért.

A második a kitartás. Amikor felismert egy problémát, addig nem nyugodhatott meg, amíg a megoldást arra meg nem találta. Kritikával, gáncsoskodással nem törődve, céltudatosan haladt előre. Ha nem ilyen elszánt ő akkor, mi a ma élő nemzedékek nem élvezhetnénk munkája és kitartása gyümölcseit. Bár több ideje lett volna terveit megvalósítani!

A jövőre koncentrált, a jövőért dolgozott. Bár útja nem volt könnyű, gyakran kapott kritikát, gáncsot, és saját kételyeivel is meg kellet küzdenie. Reálisan látta a kora hibáit és hiányait, és erejét abba fektette, hogy javítson, fejlesszen, tudáshoz juttasson. Alkotó módon építse a jövőt.

Számomra is kijelöli az utat, az amit gróf Széchenyi Istvántól, a Széchényi családtól örökségül kaptam. Egy ilyen család tagjaként nem tehetek mást, minthogy a rendelkezésemre álló lehetőségeket kihasználva, eltökélten és kitartóan dolgozok a jövőért. Építeni és nem rombolni. Támogatni, bátorítani és nem kifosztani, megalázni. Ez az én örökségem!

Lehet kritikát megfogalmazni és gyakran szükséges is, hiszen fel kell ismernünk azokat a területeket, amelyekkel nem lehetünk elégedettek. De nem mindegy, hogy azzal a céllal tesszük-e ezt, hogy elmarasztaljunk, vagy azért, mert jobbítani akarunk? Gróf Széchenyi István arra törekedett, hogy tetteivel jó irányba, a haladás felé befolyásolja a jelent és a jövőt. Ezért a szándékáért és törekvéséért emlékezünk rá és beszélünk róla, például az ilyen rendezvényeken, vagy viseli nevét iskola, tér, utca vagy számtalan program.

Ez a küldetésünk ma is, és személy szerint nekem is. Munkánk, életünk, tetteink és gondolataink nyomán, jobb legyen a jelen és gyermekeink, unokáink számára a jövő. Ezzel tűnjünk ki, és ebbe fektessük az erőnket és időnket, a rendelkezésünkre álló kapcsolatokat, tőkét, és bármely erőforrást, hogy jobbá tegyük a környezetünket, hazánkat és a világot. Alkossunk, építsünk és támogassuk mások erőfeszítéseit is, akik ezért küzdenek. Ne legyen öncélú az életünk!

Ezért hoztuk létre tíz évvel ezelőtt Alapítványunkat és azóta is aktívak vagyunk, ápoljuk a Széchenyi család szellemi hagyatékát, valamint képviseljük továbbra is a Széchenyi névnek a magyar nemzet történelmében és egyetemes kultúrájában betöltött szerepét. A nemzet kulturális örökségének megőrzése és megismertetése keretében minden tőlünk telhetőt meg kívánunk tenni továbbra is, hogy az új generációk is megismerhessék ezt a szellemiséget. Célul tűztük ki az ezen körbe tartozó még meglévő eszmei, kulturális, építészeti és tárgyi emlékek felkutatását, megóvását és megőrzését. Valamint tovább kívánjuk vinni azt a nemes hagyományt, mely meghatározta nemzedékről-nemzedékre családunk tagjai számára az utat, melyen haladva mindent megtettek elődeink Magyarország, a magyarok boldogulásáért.
Tevékenységink kitejednek az alábbi területekre: oktatás, ismeretterjesztés; Közművelődés, tudomány és kutatás, társadalmi párbeszéd; kultúra, művészet; sport, gyermek és ifjúsági programok; valamint rendezvényeket szervezünk a gazdaság élénkítésének támogatása; az örökség védelme és ápolása érdekében.

Mi, az Alapítvány munkatársai és segítőink erőnket megfeszítve azon dolgozunk, hogy felemeljük arra az erkölcsi magasságba Hazánkat, Magyarországot, tágabb hazánkat Európát, ahogyan azt Széchenyi István is tette.

Alapítványunk 2018-as évben kezdeményezte a Történelmi Magyar Családok Emléknapja megünneplését. Célunk ezzel az volt, hogy a családok számára olyan emléknap és emlékhely létrehozásának gondolatát bontakoztassuk ki, amely lehetővé teszi a méltó főhajtást a nagy történelmi elődök előtt. Amely ahhoz ad erőt, minden korábbi megalázottság és mellőzöttség ellenére is az érintetteknek, hogy vegyék át szüleiktől, nagyszüleiktől a stafétát, és töltsék be saját küldetésüket.
Tapasztalataink szerint az emberekben óriási igény van arra, hogy ezek a történelmi viharokat is túlélő családok valamilyen formában ismét jelen legyenek a közéletben. Bár mindannyian kifosztattunk anyagi értelemben, szellemi örökségünk megmaradt, és kiállta az idő próbáját is. Ezért küldetésünk, hogy ezeknek a történelmi távlatok tapasztalatait maguk mögött tudó családok tagjainak, és az általuk alapított szervezeteknek teremtsünk egymással való kapcsolódási lehetőségeket, és közösen inspiráljunk többeket arra, hogy saját területükön egyre többen hozzanak létre civil szervezeteket, és családjaik legyenek újra aktív, támogató, látható tagjai a társadalomnak, olyan területeken is, amelyeket elődeiktől erőszakkal vettek el. Használják azt a tudást, amit kaptak.

Hosszabb ideje közösen megfogalmazott terveink között szerepelt egy olyan nemzetközi szinten is működő szervezet létrehozása, amely méltó módon képviselheti a családokat, teret adva a közös tevékenységeknek. Amelynek alapvető célja a béke, a jólét, a becsületes munka elismerése és a családok együttműködése, a konzervatív értékek védelme, ezért az elmúlt napokban, összefogással megalakítottuk a Történelmi Magyar Családok Nemzetközi Szövetsége egyesületet. Olyan időket élünk, amikor minden józanul gondolkodó emberre szükség van, és tudjuk, hogy az egységben van az erőnk.
Támogatva az egyes szervezetek és személyek önálló tevékenységeit, az egyesület lehetővé teszi a közös munkát, gondolkodást, érdekképviseletet is, láthatóvá téve a lokálisan végzett tevékenységet, munkát, nyilvánosságot biztosítva azoknak. Egyben elősegíti az összefogásokat, hatékonyabbá téve azokat közös pályázatok, programok végrehajtásával is.

Reménnyel tekintünk tehát a jövő felé és tesszük a dolgunkat, kitartóan munkálkodunk a jóért, ahogyan ezt gróf Széchényi Istvánt életpéldájával bemutatta nekünk, kései utódainak.
Dönthetünk. Rajtunk áll, hogy építői vagy rombolói kívánunk-e lenni a minket körülvevő világnak, követjük-e az alkotó gróf Széchenyi István példáját?

Végezetül, hadd mondjam el a gróf imájának egy részletét, amely számomra már olyan sokszor erőt adott nehéz helyzetekben, bátorítsa ez önöket is!
„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt! Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével; engedd a jövendőbe pillantanom; a jó magot a rossztól megkülönböztetnem. Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel-nappal, éltem fogytáig. Gyarapítsd, ami jó – tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts nekem, hogy minden szenvedelmet elfojthassak magamban. Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek, és kezdhessek – és engedd, hogy az angyal, ki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban éljen!
Ez imádságom ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe.”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Isten áldja önöket!

Széchenyi Tímea

Admin
SZerző
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram