Széchenyi család logo

BIBLIAPARK Magyarországon

bibliapark mix 1000

 

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány támogatja a BIBLIAPARK projekt koncepcióját, a kezdeményezéssel teljes mértékben azonosulni tud. 

A cél elérése érdekében készek vagyunk együttműködni mindazokkal, akik a magyar nemzet javára, felemelkedése érdekében részt kívánnak venni a program megvalósításban.

B I B L I A P A R K

Napjainkban is működik a BIBLIAPARK koncepcióját világszerte bemutató www.bibliapark.hu honlap, melynek felületén az alább megfogalmazottak bárki számára szabadon hozzáférhetőek.

1. A világon egyedülálló BIBLIAPARK szabadidőközpont létrehozása és működtetése valósulhatna meg Magyarország területén. Jelenleg nincs a Földön olyan - az általános, és középiskolás korú ifjúság javára, hasznára átadható és tanítható, a Biblia könyveinek vallási, erkölcsi, szociális, gazdasági üzeneteinek pedagógiai módszerekkel és eszközökkel történő kifejtésére létrehozott - intézmény-komplexum, amely a gyereksereg mellett egész évben látogatók ezreit fogadhatná a világ számos országából.

2. A széles körben használt, Károly Gáspár által fordított, valamint a Szent István Társulat által kiadott Biblia Ó- és Újszövetsége lehet a koncepció vezérfonala. Egy-egy könyv hangsúlyos mondanivalóját, üzenetét megjelenítő építményben, épületben áttekinthető, megfogható, kipróbálható és élményszerző módon - pedagógusok közreműködésével és felügyeletével – játékosan taníthatóvá, fejleszthetővé, korrigálhatóvá válik egy-egy területe a kiskorú, illetve fiatalkorú gyermek személyiségének. Az egyedülálló BIBLIAPARK interaktív élményközpont elsődleges célkitűzése elsősorban az iskolás korú ifjúság oktatása és nevelése tervezett módon, egy-két hetes turnusokban.

3. Minden bibliai könyv számára kialakításra kerülhetne egy épület, mely formájában, méretében jelenítené meg a bibliai könyv, levél központi üzenetét. Az épület helyiségeiben elhelyezhetők és bemutathatók a tartalomhoz kapcsolódó tárgyak, eszközök ( pl. a Rómaiakhoz írt levél esetében Róma korabeli makettje, híres épületei, uralkodóinak képei, mellszobor másolatai, római öltözékek, gladiátor eszközök, páncélzatok, korabeli játékok…). Bizonyos eszközöket oktatási célból felügyelet mellett a tanulók kipróbálhatnak. Területszerzéssel kapcsolatos történetek okán szituációs játékokkal modellezhető a kitartás, önfeláldozás, összefogás, szolidaritás. Egyes magatartás- és viselkedésformák ( pl. köszönés, egymás üdvözlése, étkezési szokások ) humorosan taníthatóak, vagy elutasíthatóak lennének.

4. Mindemellett a felnőtt korosztály keresztyén/keresztény szellemiségű, értékválasztású és értékteremtő szórakoztatása is megvalósulhat a BIBLIAPARK látogatói programban szervezett aktív részvétel esetén. Modern technikai eszközeinkkel ( internet, elektroakusztika, digitális, virtuális vizualitás alkalmazása ) olyan elemek, effektek, szituációk szimulálhatóak, melyek élménye tanulságként rögződhet a memóriában.

5. Bibliai könyvenként 0,5 hektár terület felhasználása a BIBLIAPARK területén célszerű és gyalogosan is bejárható. Az épületek, építmények között sétáló utak, ligetek kerülnének kialakításra, A 30-40 hektáron megvalósuló BIBLIAPARK létesítmény komplexum felnőtt munkatársi, lakóhelyi, szakmai csoportok számára szervezett és meghirdetett programok esetében különleges és attraktív módon hozzájárulhat a modern társadalomban élő, egyre inkább individualistává váló, önmaga világa felé forduló egyén - társas kapcsolatainak pozitív átalakításához, kiteljesítéséhez.

6. A BIBLIAPARK projekt megvalósítása három fázisban történne:

  • Első fázisban a bibliai könyvekhez tervezhető épület, építmény kiválasztása tematizáltan kiírt pályázat útján történne. A tematikus funkcióhoz ( pl: törtvények, szabályok, rendelkezések a történelemben, korszakokban, Európában és a nagy civilizációkban ) illeszkedne a tartalmat bemutató építmény formája, mérete. A különböző társadalmi, civil csoportok, alapítványok, nonprofit és forprofit szervezetek együttesen valósíthatnák meg elképzeléseiket a pedagógusok által képviselt iskolákkal, szervezetekkel.
  • Második fázisban a nyertes pályaművek kivitelezését, építését elvégezhetné egy, a magyar állam által megbízott, vagy közbeszerzési eljárás során nyertes vállalat.
  • Harmadik fázisban a magyar nyelvű közoktatási intézmények pályázhatnának próbaverzió, próbajáték, tesztműködés elnyerésére, adott pedagógiai szempontsor szerinti működtetés kidolgozására. Későbbiekben a BIBLIAPARK meglátogatása szerepelhetne a Nemzeti Alaptanterv ajánlott feladatai között

7. Mint nemzeti projekt, a társadalmi egyeztetés, tervezés és megvalósítás szakaszában elősegítheti a keresztény/keresztyén egyházak közötti ökumenikus együttműködést. A zsidó-keresztény párbeszéd megerősödhetne egymás teológiai, archeológiai, kulturális szempontjainak figyelembe vételével.

8. Nem elhanyagolható módon a nemzetgazdaság bevételeihez jelentősen hozzájáruló turizmus, idegenforgalom is profitálhat a létesítmény multifunkcionális működéséből. A külföldről érkező tanuló- és turistacsoportok egész hetes szervezett „tanulmányi” kirándulása télen-nyáron üzemelő szállodai és étkeztetési szolgáltatásokat nyújthatnak különböző árkategóriákban, minőségben.

9. A létesítmény épületeinek, területeinek bérlése különféle rendezvények, konferenciák, házasságkötések, filmforgatások, események rendezéséhez biztosíthatók.

10. Nemzetközi konferenciák és rendezvények helyszínéül is szolgálhat a látványosságokban gazdag BIBLIAPARK. Továbbképző helyszín és központ lehet a közoktatás, illetve a szociális ágazatban tevékenykedők számára is.

11. Segítheti a hazánkban élő népesség önértékelésének, nemzeti önbecsülésének egészséges javítását. Megfelelő eszköz lehet az idegen nyelv hatékony elsajátításáért vívott harc területén. Segítheti a Magyarország területén kívül élő magyar anyanyelvű népesség identitástudatának, kapcsolatrendszerének erősítését.

12. Az Erzsébet-program keretén belül létrejött gyermektáboroztatási programhoz hatékonyan és megfelelő módon illeszthető a BIBLIAPARK területén kínált és szervezett szórakoztató,

minőségi élményeket nyújtó időtöltés.

13. Erősítheti Európában hazánk keresztyén/keresztény kultúraközvetítő, és megőrző, valamint a kultúrák közötti egyensúlyt megteremtő és fenntartó nemzetközi szerepét.

14. Az internet felhasználásával hazai és nemzetközi projektek, vetélkedők, versenyek szervezése, lebonyolítása is lehetővé válna a BIBLIAPARK területén.

15. A BIBLAPARK projekt kivitelezésének, működésének tervezete megfelelő körülmények biztosítása mellett a megvalósítást vállaló fél rendelkezésére bocsátható.

Tisza Attila

dia34

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram