Széchenyi család logo

Adatvédelmi nyilatkozat

A Gróf Széchenyi Elemér Sárvár-Felsővidék Alapítvány, rövidített nevén: Gróf Széchenyi Család Alapítvány adatkezelési tájékoztatója

Az Alapítvány a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. Kizárólag az ön engedélyével és csak a legszükségesebb adatokat (felhasználónév, e-mail cím, telefonszám) gyűjtjük, és azt harmadik félnek nem adjuk tovább.
A jelen dokumentum Gróf Széchenyi Elemér Sárvár-Felsővidék Alapítvány, rövidített nevén: Gróf Széchenyi Család Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány), Székhely: 1063 Budapest, Szondi utca 56. adatkezelési tájékoztatója. Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
Az email-címe megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Adatkezelési tájékoztató
Utolsó frissítés: 2019. március 12.

1. Adatkezelő megnevezése

Gróf Széchenyi Elemér Sárvár-Felsővidék Alapítvány, rövidített nevén: Gróf Széchenyi Család Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány),
Székhely: 1063 Budapest, Szondi utca 56.
Postacím: 1145 Budapest, Bosnyák utca 11. fsz.1.
E-mail: alapitvany@szechenyicsalad.hu
Telefon: +36 30 566 6593
Honlap: www.szechenyicsalad.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

Az Alapítvány által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik: - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
3.1.1. A kezelt adatok köre
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a http://www.szechenyicsalad.hu/ oldalon található űrlap segítségével programajánló vagy hírlevél igénybevételéhez:
- a felhasználó neve “Vezeték név és keresztnév” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
- e-mail címe “E-mail” – cél: hírlevél küldése (ehhez járul hozzá)
- a felhasználó telefonszáma – cél: kapcsolatfelvétel (nem kötelező mező)3.1.2. Az adatkezelés célja:
Hírlevél feliratkozás esetén:
A felhasználónév a hírlevél adatbázisban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
Az e-mail cím az Alapítvány és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
Rendezvényre történő jelentkezés esetén:
Rendezvényre történő jelentkezéshez az Ön nevének és elérhetőségének megadása a regisztrációhoz, míg az e-mail cím és telefonszám a rendezvénnyel és a számlázással kapcsolatos kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges.
3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez hírlevél kiküldése és kapcsolattartás céljából.
3.3. Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Alapítvány az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a leiratkozas@szechenyicsalad.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, a hírlevélről bármikor korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat.
Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Alapítvány és egy szolgáltató közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – az Alapítványt köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz az Alapítvány illetékes munkatársai férhetnek hozzá.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Alapítvány erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, illetve az Alapítvány számviteli feladatait ellátó személy a kiállított számlák adatai esetén.Az Alapítvány soha, semmilyen esetben nem adja át a személyes adatait más szervezetek, vagy illetéktelen személyek számára.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
Az Alapítvány az Ön által megadott személyes adatokat a Forpsi Szerverszolgáltató (BlazeArts Kft., székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.36. 1/8) bérelt szerverén, valamint az Alapítvány adatbázisaiban tárolja. Ezen kívül a személyes adatai tárolásához az Alapítvány más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Az Alapítvány székhelyén tárolt adatbázisok jelszóval védettek, így gondoskodva arról, hogy az ön személyes adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kérelméhez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Alapítványtól, hogy a tájékoztatást kapjon:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli
Az Alapítvány az Ön kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Alapítvány módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Alapítvány a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Alapítvány törölje valamely, vagy akár minden személyes adatát. (Például ha ön több e-mail címmel regisztrált hírlevél szolgáltatásainkra, bármikor kérheti adott e-mail címének törlését).
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, Ön által megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
Az Alapítvány a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
5.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha úgy véli, hogy az Alapítvány bármilyen módon megsértette a jelen adatkezelési tájékoztatóban vállalt kötelezettségeit.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.
A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a fent meghatározott célokkal kezelje az ön személyes adatait. Az alapítványi hírlevélre feliratkozók és rendezvényre jelentkezők személyes adatát a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag ezen célokkal összefüggésben kezeli és harmadik félnek soha nem adja át.

 

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram